Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký:       Hòa thượng Thích Thanh Sam. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích

BAN THƯỜNG TRỰC 

1. Pháp chủ:                                           Hòa thượng Thích Phổ Tuệ 
2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:             Hòa thượng Thích Trí Tịnh
3. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký:       Hòa thượng Thích Thanh Sam   
4. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:              Hòa thượng Thích Thanh Bích
5. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:              Hoà thượng Danh Nhưỡng
6. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:              Hoà thượng Thích Giác Nhường
7. Phó Pháp chủ:                                     Hoà thượng Dương Nhơn
8. Phó Pháp chủ:                                     Hoà thượng Thích Hiển Pháp
9. Phó Pháp chủ:                                     Hoà thượng Thích Đức Nghiệp
10. Phó Pháp chủ:                                   Hoà thượng Thích Thiện Bình
11. Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Thích Đức Phương
12. Phó Thư ký:                                       Hoà thượng Thích Thanh Dũng
13. Phó Thư ký:                                       Hoà thượng Thích Hiển Tu
14. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Thanh Đàm
15. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Thanh Dục
16. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Viên Minh (Đà Nẵng)
17. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Bình Định)
18. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Viên Giác
19. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Giác Tường
20. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Đạt Đồng
21. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Kim Sa Rinh
22. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Sơn Khune 
23. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Chau Ty
24. Uỷ viên Thường trực:                           Hoà thượng Thích Giác Dũng.
 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 
 

1.  Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Tp.Hà Nội 
2.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Tp.Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Thích Minh Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh
4.  Hòa thượng Thích Thanh Bích - Tp.Hà Nội 
5.  Hòa thượng Thích Phước Thành - Tỉnh Bình Định
6.  Hòa thượng Thích Thanh Từ - Tỉnh Lâm Đồng
7.  Hòa thượng Thích Diệu Tâm - Tỉnh Đồng Nai
8.  Hòa thượng Thích Chí Tín - Tỉnh Khánh Hoà
9.  Hòa thượng Thích Chơn Ngộ - Tỉnh Quảng Nam
10.  Hòa thượng Danh Nhưỡng - Tỉnh Kiên Giang

11.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp.Hồ Chí Minh
12.  Hòa thượng Thích Đạt Pháp-  Tỉnh Long An
13.  Hòa thượng Thích Hiển Tu - Tp.Hồ Chí Minh
14.  Hòa thượng Thích Đức Phương - Tỉnh Thừa Thiên Huế
15.  Hòa thượng Thích Đỗng Quang - Tỉnh Gia Lai
16.  Hòa thượng Thích Thiện Bình - Tỉnh Khánh Hoà
17.  Hòa thượng Thích Đạt Đồng - Tỉnh Long An
18.  Hòa thượng Thích Tịnh Trí Tỉnh - Bình Thuận
19.  Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Tp.Hồ Chí Minh
20.  Hòa thượng Thích Tắc An - Tp.Hồ Chí Minh

21.  Hòa thượng Thích Giác Thuận - Tỉnh Sóc Trăng
22.  Hòa thượng Thích Mật Hạnh - Tỉnh Bình Định
23.  Hòa thượng Thích Giác Nhường - Tp.Cần Thơ
24.  Hòa thượng Thích Minh Tâm - Tỉnh Nam Định
25.  Hòa thượng Thích Nhật Tân - Tỉnh Nam Định
26.  Hòa thượng Thích Hiển Pháp - Tp.Hồ Chí Minh
27.  Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Tỉnh Bắc Giang
28.  Hòa thượng Thích Tánh Hải - Tỉnh Lâm Đồng
29.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Tỉnh Đồng Tháp

30.  Hòa thượng Thích Quảng Mẫn - Tp.Hải Phòng
31.  Hòa thượng Thích Thanh Sam - Tỉnh Bắc Ninh
32.  Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Tỉnh Ninh Bình
33.  Hòa thượng Thích Thanh Dục - Tỉnh Thái Bình
34.  Hòa thượng Thích Viên Giác - Tp.Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Minh Tuấn - Tp.Đà Nẵng
36.  Hòa thượng Thích Viên Minh - Tp.Đà Nẵng
37.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Tỉnh Quảng Nam
38.  Hòa thượng Thích Trí Tâm - Tỉnh Khánh Hoà
39.  Hòa thượng Thích Giác Đức - Tỉnh Bến Tre

40.  Hòa thượng Thích Giác Phúc - Tp.Hồ Chí Minh
41.  Hòa thượng Thích Giác Tường - Tp.Hồ Chí Minh
42.  Hòa thượng Thích Thiện Hiệp - Tỉnh Đồng Tháp
43.  Hòa thượng Kim Sa Rinh - Tỉnh Vĩnh Long
44.  Hòa thượng Diệp Thương - Tỉnh Trà Vinh
45.  Hòa thượng Sơn Khune Tỉnh - Trà Vinh
46.  Hòa thượng Thích Thiện Trinh - Tỉnh An Giang
47.  Hòa thượng Chau Tinh - Tỉnh An Giang
48.  Hòa thượng Chau Ty - Tỉnh An Giang
49.  Hòa thượng Dương Nhơn - Tỉnh Sóc Trăng

50.  Hòa thượng Danh Pol - Tỉnh Kiên Giang
51.  Hòa thượng Lý Liêu - Tỉnh Kiên Giang
52.  Hòa thượng Thích Huệ Thông - Tỉnh Bình Dương
53.  Hòa thượng Dương Dal - Tỉnh Sóc Trăng
54.  Hòa thượng Thích Bửu Thông - Tỉnh Tiền Giang
55.  Hòa thượng Thích Thiện An - Tỉnh Đồng Tháp
56.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Tỉnh Bình Định
57.  Hòa thượng Thích Minh Chánh - Tỉnh Đồng Nai
58.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh - Tỉnh Bình Phước
59.  Hòa thượng Thích Chơn Phát - Tỉnh Quảng Nam

60.  Hòa thượng Thích Như Thọ - Tp.Đà Nẵng
61.  Hòa thượng Thích Trí Hải - Quảng Trị
62.  Hòa thượng Thích Đồng Tâm - Ninh Thuận
63.  Hòa thượng Thích Huệ Thành - Bến Tre
64.  Hòa thượng Sơn Tơn - Trà Vinh
65.  Hòa thượng Sơn Pen - Trà Vinh
66.  Hòa thượng Thạch Hu - Trà Vinh
67.  Hòa thượng Thích Thiện Thông - Trà Vinh
68.  Hòa thượng Thích Thiện Thanh - Long An
69.  Hòa thượng Thích Tịnh Khai - Tây Ninh

70.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Bà Rịa Vũng Tàu
71.  Hòa thượng Thích Giác Cầu - Bà Rịa Vũng Tàu
72.  Hòa thượng Thích Tâm Từ - Bình Dương
73.  Hòa thượng Thích Giác Dũng - Đak Lak
74.  Hòa thượng Thích Từ Hương Gia Lai
75.  Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Lâm Đồng
76.  Hòa thượng Thích Như Ý - Khánh Hòa
77.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy - Phú Yên
78.  Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thừa Thiên Huế
79.  Hòa thượng Thích Thiện Thuận - An Giang

80.  Hòa thượng Chau Sưng - An Giang
81.  Hòa thượng Thích Thiện Minh - An Giang
82.  Hòa thượng Thích Viên Minh - Tp.Hồ Chí Minh 
83.  Hòa thượng Thích Giác Lai - Tp.Hồ Chí Minh 
84.  Hòa thượng Lý Sân - Tp.Cần Thơ
85.  Hòa thượng Thích Quảng Lợi - Hà Nội
86.  Hòa thượng Thích Quang Đạo - Đồng Nai
87.  Hòa thượng Thích Từ Hiệp - Tp.Hồ Chí Minh 
88.  Hòa thượng Thích Thiện Chơn - Tp.Hồ Chí Minh (Q.8)
89.  Hòa thượng Thích Giác Tràng - Quảng Nam

Video
Tin nhiều người đọc
Thông báo
Back to top