ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
từ ngày 12 - 14/5/2019
----------------------------------------------------------------------------------------


 
Được sự chấp thuận của Chính phủ và Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ 12-14/05/2019 với chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies).
A. PHẦN I: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
I. Đơn vị tổ chức:
1.1. Chủ trì.
- Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV).
1.2. Cơ quan phối hợp giúp đỡ.
Tổ công tác của Chính phủ gồm các Ban, Bộ, ngành Trung ương
 và các địa phương.
- Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Ban Đối ngoại Trung ương.
- Ban Dân vận Trung ương. 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
- Văn phòng Chính phủ.
- Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ).
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Công an.
- Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch.
- Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Bộ Y tế.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội.
- Trung ương Đoàn TNCS HCM.
- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
II. Mục đích, yêu cầu:
- Khẳng định với quốc tế về sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với đời sống tôn giáo của nhân dân tại Việt Nam.
- Khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
- Tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Giáo hội và các truyền thống Phật giáo các nước trên toàn thế giới. Khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
- Thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc.
- Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ. Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
- Quảng bá hình ảnh và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nam
III. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
3.1. Thời gian: 12-14/5/2019
3.2. Địa điểm:  Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
3.3. Thành phần tham dự:                                                              
- Đại biểu quốc tế: 1500 đại biểu đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Đại biểu trong nước và Phật tử: 10.000 đại biểu
3.3.1. Đại biểu Việt Nam:
+ Lãnh đạo Trung ương
+ Lãnh đạo các Ban, Bộ ngành TƯ.
+ UBND tỉnh Hà Nam và các Ban, Sở ngành tỉnh Hà Nam.
3.3.2. Đại biểu quốc tế: 
+ 1500 đại biểu đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
+ Các Đại sứ quán và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
IV. Chủ đề, nội dung, chương trình Đại lễ Vesak 2019
4.1. Chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________________________________________

ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA GHPGVN
ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________________________________

                  Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018
 

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
từ ngày 12 - 14/5/2019
----------------------------------------------------------------------------------------

 
Được sự chấp thuận của Chính phủ và Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ 12-14/05/2019 với chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies).
A. PHẦN I: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
I. Đơn vị tổ chức:
1.1. Chủ trì.
- Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV).
1.2. Cơ quan phối hợp giúp đỡ.
Tổ công tác của Chính phủ gồm các Ban, Bộ, ngành Trung ương
 và các địa phương.
- Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Ban Đối ngoại Trung ương.
- Ban Dân vận Trung ương. 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
- Văn phòng Chính phủ.
- Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ).
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Công an.
- Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch.
- Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Bộ Y tế.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội.
- Trung ương Đoàn TNCS HCM.
- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
II. Mục đích, yêu cầu:
- Khẳng định với quốc tế về sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với đời sống tôn giáo của nhân dân tại Việt Nam.
- Khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
- Tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Giáo hội và các truyền thống Phật giáo các nước trên toàn thế giới. Khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
- Thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc.
- Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ. Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
- Quảng bá hình ảnh và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nam
III. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
3.1. Thời gian: 12-14/5/2019
3.2. Địa điểm:  Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
3.3. Thành phần tham dự:                                                              
- Đại biểu quốc tế: 1500 đại biểu đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Đại biểu trong nước và Phật tử: 10.000 đại biểu
3.3.1. Đại biểu Việt Nam:
+ Lãnh đạo Trung ương
+ Lãnh đạo các Ban, Bộ ngành TƯ.
+ UBND tỉnh Hà Nam và các Ban, Sở ngành tỉnh Hà Nam.
3.3.2. Đại biểu quốc tế: 
+ 1500 đại biểu đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
+ Các Đại sứ quán và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
IV. Chủ đề, nội dung, chương trình Đại lễ Vesak 2019
4.1. Chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.
4.2. Nội dung, chương trình Đại lễ Vesak 2019:
Ngày Thời gian Hoạt động / Sự kiện Địa điểm / Nhân sự
10/5
 
  Đón tiếp và đăng ký các đại biểu.
 
Phi trường/ Ban lễ tân - giao tế về nghỉ tại KS tại Hà Nam, Ks tại Ninh Bình, Ks ở Hà Nội.
Khai mạc hội chợ văn hóa Phật giáo Chùa Tam Chúc
11/5  Cả ngày
 
Đón tiếp và đăng ký các đại biểu.
 
Phi trường/ Ban lễ tân - giao tế về nghỉ tại Ks tại Hà Nam, Ks tại Ninh Bình, Ks ở Hà Nội.
14:00 pm
 
Triển lãm Panorama, mỹ thuật Phật giáo Việt Nam và thế giới Chùa Tam Chúc
 
15:00 pm
 
Diễu hành xe hoa từ Tp. Phủ Lý về chùa Tam Chúc
18:00 pm
 
Tiệc chiêu đãi đại biểu nguyên thủ quốc gia, Lãnh đạo Phật giáo thế giới, các trưởng đoàn VIPS Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội
20:00 pm
 
Đón khách về nghỉ tại khách sạn 
 
Khách sạn Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội / Ban lễ tân - giao tế
12/5 6:00 am
 
Đại biểu ăn sáng tại các khách sạn
 
Khách sạn Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội / Ban lễ tân - giao tế
6:30 am
 
Đoàn chư tăng đại biểu BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố nghỉ tại Ks tại Hà Nội, Ninh Bình xuất phát đi Tam Chúc, Hà Nam. Ks. Hà Nội/Ninh Bình/Ban lễ tân - giao tế/Tình nguyện viên
7:00 am Đại biểu nghỉ tại Ks tại Hà Nam xuất phát từ các KS đi Hội trường trung tâm hội nghị Phật giáo quốc tế chùa Tam Chúc. Khách sạn Hà Nam/Ban lễ tân - Giao tế/
Tình nguyện viên
8:00 am Đoàn chư tăng đại biểu BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố nghỉ tại Ks tại Hà Nội/Ninh Bình đến Tam Chúc. Phòng VIP cho lãnh đạo Phật giáo thế giới và khách vào hội trường chính/ Ban lễ tân - giao tế
  Đại biểu nghỉ tại Ks tại Hà Nam đến Hội trường trung tâm hội nghị Phật giáo quốc tế chùa Tam Chúc.  
8:15 am Tiếp đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam/ Nguyên thủ quốc gia các nước, quan khách, và các Đại sứ, Phòng VIP lãnh đạo quan chức/ Ban lễ tân - giao tế
  8:30 am Chư Tôn đức giáo phẩm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam/ Nguyên thủ các nước, quan khách và các Đại sứ vào hội trường chính. Hội trường chính/ toàn thể
8:30 am Chương trình nghệ thuật khai mạc Hội trường chính/TT. Đức Thiện
8:35 am Lễ Tam Bảo Hội trường chính/ GHPGVN
8:40 am Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế 2019 (Việt Nam) Hội trường chính/ HT. Thích Thiện Nhơn
8:45 am Phát biểu của Chủ tịch  sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế (Thái Lan) Hội trường chính/ HT.GS.TS. Brahmapundit
8:50 am Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN Hội trường chính/ HT. Thích Trí Quảng đọc
9:00 am Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam Hội trường chính/ Lãnh đạo
9:05 am Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc H.E. António Guterres
Thường trú LHQ tại Hà Nội đọc
Hội trường chính/ LHQ/…………….. - UN Resident CoordinatorViet Nam
9:10 am Thông điệp của Thư ký Ủy ban Kinh tế - Xã hội LHQ Ms.Armida Salsiah Alisjahbana Hội trường chính
9:15 am Thông điệp của Tổng Giám đốc UNESCO H.E. Audrey Azoulay
Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội
Hội trường chính
9:20 am Thông điệp của Lãnh đạo Phật giáo và Nguyên thủ các nước Hội trường chính
9:30 am Thuyết trình chính chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững(Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies) Hội trường chính/ Phó Tổngthống Ấn Độ 
H.E. M. Venkaih Naidu (dự kiến)
  Nghi thức lễ Tắm Phật (Đồng bào Phật tử tham dự do Ban Hoằng Pháp phụ trách tại không gian lễ hội Điện Thích Ca). Lễ đài Điện Thích Ca Tam Chúc /Ban Hoằng pháp /Ban Nghi lễ /BTS GHPG Việt Nam tỉnh Hà Nam.
  9:50 am Thuyết trình của Lãnh đạo, Chính trị gia/Lãnh đạo Phật giáo Thế giới Hội trường chính
  11:30 am Ăn trưa Phòng tiệc buffet tại khu Trung tâm Hội nghị/ Chỉ dành cho Đại biểu chính thức tham dự trong Hội trường.
13:30 pm Phát biểu của Chủ tịch MTTQVN/ Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Hội trường chính
14:00 pm Thông điệp của lãnh tụ các giáo hội Phật giáo thế giới Hội trường chính
16:30 pm Giải lao chụp hình tập thể Cổng Tam quan/ toàn thể
17:00 pm Trồng cây lưu niệm 
 
Trưởng phái đoàn các nước/ Sân Điện Thích Ca.
17:30 pm Ăn tối Buffet/ toàn thể
18:30 pm Thuyết Pháp Ý nghĩa Phật đản Lễ đài Điện Thích Ca/HT Thích Bảo Nghiêm / Đại biểu Phật tử tham dự và nhân dân.
19:00 pm Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế Sân khấu  sau cổng / Toàn thể/ TT. Nhật Từ + Mr. Xuân Trường + Sự kiện
20:45 pm
 
Về khách sạn Khách sạn/Ban lễ tân - giao tế/Tình nguyện viên
13/5 6:00 am
 
Đại biểu ăn sáng tại các Khách sạn Khách sạn/Hà Nội/Hà Nam/Ban lễ tân - giao tế/
Tình nguyện viên
7:00 am Đón các vị đại biểu từ khách sạn đến Chùa Tam Chúc. Ban lễ tân - giao tế/Tình nguyện viên
7:30 am Các đại biểu đến Chùa Tam Chúc. Ban lễ tân - giao tế/
Tình nguyện viên
8:00 am Khóa lễ tụng kinh và cầu nguyện của các đoàn Phật Giáo  
Video
Tin nhiều người đọc
Back to top