Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ V (2017-2022)

 

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 13/3/2017 tại Hội trường Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (Trần Phú, Quang Trung, TP.Phủ Lý). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 068/QĐ-HĐTS. ký ngày20/4/2017

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   068 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

Hà Nội, ngày 20 tháng 4  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
Nhiệm kỳ V (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 


Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 926/UBND-NC ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Hà Nam;
Căn cứ Báo cáo số 11-2017/BC-BTS ngày 25/3/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam, V/v tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ V (2017-2022).
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm 47 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Hà Nam“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


đã ký


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ
NAM
NHIỆM KỲ V (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 068/QĐ-HĐTS ngày 20/4/2017)


I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (17 VỊ) :
 

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Thanh Quyết Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Thiện Hưởng Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Thanh Hùng Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Bảo Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Bản Lượng Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Viên Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NT. Thích Đàm Thủy Phó Trưởng ban kiêm đặc trách phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Vũ Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Đạo Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Thuận Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Quang Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính
 1.  
NT. Thích Đàm Bản Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban đặc trách Ni giới
 1.  
NS. Thích Đàm Minh Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
NS. Thích Đàm Thục Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa
 1.  
NS. Thích Đàm Đạt Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
NS. Thích Đàm Huề Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ
 1.  
SC. Thích Đàm Mai Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế


II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (30 VỊ):
 

 1.  
ĐĐ. Thích Việt Hòa          Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chính Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Quang Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tục Đạo Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Viên Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tục Cường Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hạnh Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Duyệt Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Giác Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Chinh Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hòa Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Độ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Hưng Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đức Ủy viên
 1.  
NT. Thích Đàm Thanh Ủy viên
 1.  
NS. Thích Đàm Hướng Ủy viên
 1.  
NS. Thích Đàm Dược Ủy viên
 1.  
NS. Thích Đàm Hiền Ủy viên
 1.  
NS Thích Đàm Đam Ủy viên
 1.  
SC. Thích Diệu Tường Ủy viên
 1.  
SC. Thích Đàm Huy Ủy viên
 1.  
SC. Thích Đàm Oanh Ủy viên
 1.  
SC. Thích Tâm Hương Ủy viên
 1.  
SC. Thích Đàm Sen Ủy viên
 1.  
SC. Thích Thiện Chí Ủy viên
 1.  
SC. Thích Quy Chân Ủy viên
 1.  
SC. Thích Đàm Thủy Ủy viên
 1.  
SC. Thích Đàm Phương Ủy viên
 1.  
SC. Thích Đàm Thủy Ủy viên
 1.  
SC. Thích Đàm Hiền Ủy viên

 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội

click here
Video
Tin nhiều người đọc
Thông báo
Back to top