Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM
Tổ chức giáo hội Tổ chức giáo hội

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

 

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng  Thích Minh Nguyệt. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Ấn Lâm.

BAN THƯỜNG TRỰC
 

Pháp chủ:                                      Hòa thượng Thích Đức Nhuận

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:         Hòa thượng Thích Đôn Hậu

Phó Pháp chủ:                                Hòa thượng Thích Minh Nguyệt

Phó Pháp chủ:                                Hòa thượng Maha Saray

Phó Pháp chủ:                                Hòa thượng Thích Mật Hiển

Phó Pháp chủ:                                Hòa thượng Thích Huệ Thành

Chánh Thư ký:                                 Hòa thượng Thích Nguyên Sinh

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1.      Hòa thượng Thích Tâm An

2.      Hòa thượng Thích Thanh Ban

3.      Hòa thượng Cả By.

4.      Hòa thượng Bắc Châu

5.      Hòa thượng Thích Thanh Chân

6.      Hòa thượng Thích Thanh Duyệt

7.      Hòa thượng Thích Pháp Dõng

8.       Hòa thượng Thích Thanh Đoan

9.      Hòa thượng Huệ Đức

10.  Hòa thượng Thích Đôn Hậu

11.  Hòa thượng Thích Thiện Hào

12.  Hòa thượng Thích Đạt Hảo

13.  Hòa thượng Thích Mật Hiển

14.  Hòa thượng Thích Phước Hộ

15.  Hòa thượng Đạt Hương

16.  Hòa thượng Thích Thanh Khái

17.  Hòa thượng Thích Thiện Khải

18.  Hòa thượng Thích Quảng Kim

19.  Hòa thượng Thích Thanh Khâm

20.  Hòa thượng Thích Thái Không

21.  Hòa thượng Hoàn Không

22.  Hòa thượng Thích Ấn Lâm

23.  Hòa thượng Thích Thế Long

24.  Hòa thượng Thích Minh Luân

25.  Hòa thượng Châu Mum

26.  Hòa thượng Thích Hồng Năng

27.  Hòa thượng Thích Giác Nhu

28.  Hòa thượng Danh Nhường

29.  Hòa thượng Thích Giới Nghiêm

30.  Hòa thượng Thích Trí Nghiêm

31.  Hòa thượng Thích Minh Nguyệt

32.  Hòa thượng Thích Đức Nhuận

33.  Hòa thượng Thích Minh Nhuận

34.  Hòa thượng Thích Thiện Ngọc

35.  Hòa thượng Thích Thiện Phú

36.  Hòa thượng Thích Phước Quang

37.  Hòa thượng Thích Nguyên Sinh

38.  Hòa thượng Thích Giác Tánh

39.  Hòa thượng Thích Trí Tấn

40.  Hòa thượng Thích Huệ Thành

41.  Hòa thượng Thích Hoằng Thông

42.  Hòa thượng Thích Trí Thủ

43.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh

44.  Hòa thượng Thích Tâm Tịch

45.  Hòa thượng Thích Pháp Tràng

46.  Hòa thượng Thích Pháp Triều

47.  Hòa thượng Thích Hành Trụ

48.  Hòa thượng Thích Thiện Tường

49.  Hòa thượng Ma ha sa ray

50.  Hòa thượng Thích Bửu Ý

Video
Tin nhiều người đọc
Back to top